The current status of alternative methods for cosmetics safety assessment in China

Main Article Content

Fei-ya Luo
Zhe Su
Jing Wu
Feng-lan Zhang
Shu-xia Xing
Gang-li Wang
Yong Lu

Article Details

How to Cite
[1]
Luo, F.- ya, Su, Z., Wu, J., Zhang, F.- lan, Xing, S.- xia, Wang, G.- li and Lu, Y. 2018. The current status of alternative methods for cosmetics safety assessment in China. ALTEX - Alternatives to animal experimentation. 36, 1 (Nov. 2018), 136-139. DOI:https://doi.org/10.14573/altex.1808021.
Section
Letters