The current status of alternative methods for cosmetics safety assessment in China

Main Article Content

Fei-ya Luo
Zhe Su
Jing Wu
Feng-lan Zhang
Shu-xia Xing
Gang-li Wang
Yong Lu

Article Details

How to Cite
Luo, F.- ya, Su, Z., Wu, J., Zhang, F.- lan, Xing, S.- xia, Wang, G.- li and Lu, Y. (2019) “The current status of alternative methods for cosmetics safety assessment in China”, ALTEX - Alternatives to animal experimentation, 36(1), pp. 136–139. doi: 10.14573/altex.1808021.
Section
Letters