CALONI, F.; MELONI, M.; SAMBUY, Y.; ALLOISIO, S.; MAZZOLENI, G. New alternative models for in vitro toxicology. ALTEX - Alternatives to animal experimentation, v. 33, n. 4, p. 470-471, 1 Nov. 2016.