VON AULOCK, S. Corners. ALTEX - Alternatives to animal experimentation, v. 30, n. 4, p. 546-557, 1 Nov. 2013.