Li, Haojian, Jing Bai, Guorui Zhong, Haosi Lin, Changsheng He, Renke Dai, Hongli Du, and Lizhen Huang. 2019. “Improved Defined Approaches for Predicting Skin Sensitization Hazard and Potency in Humans”. ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation 36 (3), 363-72. https://doi.org/10.14573/altex.1809191.