1.
Krebs A, Waldmann T, Wilks M, van Vugt-Lussenburg B, van der Burg B, Terron A, Steger-Hartmann T, Ruegg J, Rovida C, Pedersen E, Pallocca G, Luijten M, Leite S, Kustermann S, Kamp H, Hoeng J, Hewitt P, Herzler M, Hengstler J, Heinonen T, Hartung T, Hardy B, Gantner F, Fritsche E, Fant K, Ezendam J, Exner T, Dunkern T, Dietrich D, Coecke S, Busquet F, Braeuning A, Bondarenko O, Bennekou S, Beilmann M, Leist M. Template for the description of cell-based toxicological test methods to allow evaluation and regulatory use of the data. ALTEX [Internet]. 24Oct.2019 [cited 2Apr.2020];36(4):682-99. Available from: https://www.altex.org/index.php/altex/article/view/1433